اعمال شمول تبصره های 1 و2 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم به "گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری"