دستورالعمل اصلاحی ماده 12 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان2

دستورالعمل اصلاحی ماده 12