تماس با ما : 02634218534

02634487101

خدمات حسابداری در کرج ، تهران و مشهد


·       معرفی و استقرار سیستم مالی و نرم افزارهای حسابداری

·       عملیات اجرای و راه اندازی سیستم مالی و حسابداری و کدینگ گزاری .

·       استقرار کادر و نماینده (اعزام حسابداری و مدیرمالی) جهت ارائه خدمات حسابداری بصورت دائم و پاره وقت .

·       عملیات اجرای ثبت اسناد مالی و تهیه گزارشات مالی میان دوره و سالیانه و تهیه صورتهای مالی مدیریتی .

·       بررسی و نظارت و کنترل  داخلی حسابهای و اسناد مالی بصورت دوره ای و پیوسته .

·       عملیات اجرای بستن حسابهای پایان دوره و افتتاح سال مالی جدید .

 

خدمات مالیاتی
خدمات مشاوره مالی وحسابرسی
خدمات حسابرسی داخلی
خدمات تامین نیروی انسانی

خدمات حسابداری در کرج ، تهران و مشهد


·       معرفی و استقرار سیستم مالی و نرم افزارهای حسابداری

·       عملیات اجرای و راه اندازی سیستم مالی و حسابداری و کدینگ گزاری .

·       استقرار کادر و نماینده (اعزام حسابداری و مدیرمالی) جهت ارائه خدمات حسابداری بصورت دائم و پاره وقت .

·       عملیات اجرای ثبت اسناد مالی و تهیه گزارشات مالی میان دوره و سالیانه و تهیه صورتهای مالی مدیریتی .

·       بررسی و نظارت و کنترل  داخلی حسابهای و اسناد مالی بصورت دوره ای و پیوسته .

·       عملیات اجرای بستن حسابهای پایان دوره و افتتاح سال مالی جدید .

 

خدمات مالیاتی
خدمات مشاوره مالی وحسابرسی
خدمات حسابرسی داخلی
خدمات تامین نیروی انسانی